Hyresgästinformation

Hyresinbetalningar
Enligt Ert hyresavtal ska hyran betalas i förskott och vara Riddershovs Fastigheter tillhanda senast den sista vardagen i föregående månad. Om hyran inte är oss tillhanda i tid skickas ärendet vidare för påminnelse/inkasso. Om Ni saknar Er hyresavi, kontakta genast förvaltningen. Det är viktigt att Ni alltid betalar hyran i tid, annars riskerar Ni att mista Ert kontrakt. Sena hyresinbetalningar kan även påverka Era möjligheter att söka ny bostad i framtiden.

Hyra i andra hand
I vissa speciella fall har Ni rätt att hyra ut Er lägenhet i andra hand. Det kan vara att Ni ska arbeta eller studera på annan ort eller om Ni vill pröva att sammanbo med någon. För att få hyra ut Er lägenhet i andrahand behöver Ni förvaltningens tillstånd. Att hyra ut sin lägenhet utan godkännande bryter mot hyreslagen. Andrahandsuthyrningen är tidsbegränsad och Ni är fortfarande ansvarig för lägenheten, eventuella störningar samt hyresbetalningen. Personen som hyr i andra hand har inte rätt att överta hyreskontraktet.

Lägenhetsbyte
Om Ni önskar byta lägenhet måste både Riddershovs Fastigheter och Er bytesparts hyresvärd godkänna bytet. Förvaltningen har rätt att avslå ett byte om den nya hyresgästen bedöms som olämplig av något skäl. Under juni, juli, augusti samt december handläggs inga ansökningar gällande byte.

Uppsägning
Uppsägningstiden är tre (3) hela kalendermånader och börjar vid månadsskiftet efter det att vi mottagit uppsägningen. Uppsägning av hyreskontrakt måste alltid ske skriftligt, i originalversion. Telefonnummer lämnas tillsammans med uppsägningen så att vi kan kontakta Er för visning och besiktning av lägenheten. Ni får en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit Er uppsägning.

Skicka uppsägningen till:

Riddershovs Fastigheter AB
Stagneliusvägen 41
112 57 Stockholm
Tvättstuga
För allas trivsel är det viktigt att följa de regler och instruktioner som gäller. Tvättstugan ska alltid lämnas i det skick Ni själva önskar finna den i.
– Det är förbjudet att ta annan hyresgästs tid. Detta gäller även om maskinerna står oanvända. Om Ni vill tvätta på någon annans tid måste Ni skaffa tillåtelse från den aktuella hyresgästen.
– Den som inte tänker utnyttja sin tvättid ska snarast avboka/stryka sin tvättid.
– Efter avslutad tvättid är det Er skyldighet att se till att maskiner, skåp och arbetsytor är rengjorda. Golvet soppas rent från damm och ludd.

Förrådsutrymmen

Till de allra flesta lägenheter finns i regel ett förråd som kan vara på vinden och/eller källaren. Sätt alltid ett rejält lås på Ert förråd och förvara inga värdesaker i förrådet. Brandfarliga ämnen får inte förvaras i utrymmet och det är inte tillåtet att röka eller dra in egen el.

Undvikande av vattenskador
Det är hyresgästens ansvar att upprätthålla samt vårda lägenheten under hyrestiden. För att undvika vattenskador, Tänk på att:
– Golvbrunnar i badrum bör rengöras regelbundet.
– Inga hål bör göras i väggarna i badrummet.
– Undvik att spola av golvet i badrummet.
– Undvik att spola ner föremål i wc och tvättställ som kan orsaka stopp i avloppet. Vatten i vattenlåset avdunstar, vilket kan skapa dålig lukt. För att undvika detta, spola kontinuerligt vatten i handfat, golvbrunnar, wc-stol och diskho.

Vid innehavande av akvarium i lägenheten ska detta hanteras försiktigt och kontrolleras regelbundet. Ett akvarium som läcker kan medföra vattenskador i Er eller Era grannars lägenheter.

Cyklar och barnvagnar
Av brand- och säkerhetsskäl får cyklar, barnvagnar, entrémattor och andra lösa föremål inte placeras eller förvaras i trapphus och entréer. Inom fastigheten finns oftast speciella utrymmen avsedda för uppställning av cyklar och barnvagnar. Kontakta förvaltningen så berättar vi mer om vad som gäller där Ni bor.

Skadedjur/ohyra
Att drabbas av skadedjur i lägenheten är ovanligt men förekommer i sällsynta fall. Var extra uppmärksam vid hemkomst efter en utomlandsresa. Vägglusen följer gärna med hem i resväskan. Se även över matförpackningar i kök som alltid bör hållas väl förslutna. För allmän information om skadedjur kan Ni besöka www.anticimex.se

Ersättning för skador på möbler och textilier ligger utanför Riddershovs Fastigheter ansvar och Ni ställer eventuella skadeanspråk till Ert försäkringsbolag.

Grovsopor
All hantering av grovsopor hänvisas till kommunens anläggningar.

Trivsel
För att alla ska trivas i sin lägenhet är det viktigt att ta hänsyn och respektera varandra.
– Störs Ni av grannarna, prata gärna med grannen först. Hjälper inte det, kontakta då förvaltningen. För allvarliga störningar efter kontorstid kontaktas aktuell störningsjour i Ert område.
– Musik är trevligt men i lagom mängd. Spelar Ni instrument, lyssnar på musik eller ser på TV sent kan Era grannar störas. Ska Ni ha fest, förvarna gärna Era grannar.
– Matning av fåglar kan locka till sig råttor. Se därför till att fågelmaten inte hamnar på marken
– Blomlådor på balkongen ska vara vända inåt och får inte hänga på utsidan av balkongen.
– Skaka inte Era mattor från balkongen, damm och smuts hamnar hos Era balkonggrannar.
– Paraboler får inte fästas på fasaden eller placeras på ett sådant sätt att dem hänger utanför balkongen. Paraboler får inte hängas ut genom fönster.
– Respektera rökförbud i gemensamma utrymmen som trapphus, hissar och tvättstuga.

Hemförsäkring
Som hyresgäst är det ytterst viktigt att Ni tecknar en hemförsäkring. Försäkringen ersätter Era ägodelar vid eventuell vattenskada, brand i lägenheten, inbrott, stöld och skadegörelse. Har man ingen hemförsäkring, är det svårt att få ersättning om olyckan skulle vara framme.

Om en brand skulle uppstå i lägenheten som Ni själva vållat kan Ni bli skyldiga att betala hyresvärden för de kostnader som uppstår. Oftast uppgår dessa kostnader till över 100 000 kronor.

Det mest vanliga vid bränder sker i anslutning till kök. Tänk därför på att vara extra varsam vid matlagning och att alltid stänga av köksmaskinerna efter användning. Ta gärna en extra koll innan Ni lämnar Er lägenhet för att säkerställa att ingen brandrisk finns.

Egna förbättringsarbeten
Kontakta alltid vicevärd eller fastighetsskötare innan eventuella förbättringsarbeten utförs på egen hand. Det är tillåtet att göra egna förbättringsarbeten såsom målning och tapetsering i lägenheten. Dessa arbeten skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Måla får göras på tidigare målad yta, dock ej på skåpluckor, dörrar eller på tapetserad vägg. Vägg som redan är tapetserad får endast omtapetseras. Tänk på att tycke och smak varierar och de tapeter och färger ni väljer ska kunna passa även nästa hyresgäst. För att undvika återställningsanspråk när ni flyttar från lägenheten bör ni därför välja en diskret tapet eller färg. Därutöver får ytliga förändringar i lägenheten ej göras utan hyresvärdens tillstånd.

Kontakta alltid vicevärd eller fastighetsskötare innan ni skaffar ny frys, diskmaskin, fläkt, tvättmaskin, torktumlare eller liknande utrustning. Installation måste utföras av en behörig installatör. Om något måste återställas den dag ni flyttar, ligger det på ert ansvar att detta blir gjort.

Slitage och åverkan
Reparationer som måste göras på grund av vanskötsel eller åverkan får hyresgästen själv betala. Det kan exempelvis vara spräckta fönsterrutor, repade dörrar, spräckt handfat eller skadade tapeter.

Husdjur
Vid innehavande av husdjur sker rastning utanför bostadsområdet. Hundar ska inom fastigheten vara kopplade och ej lämnas utan tillsyn.